شرکت توزیع برق استان گلستان
امروز : جمعه, 03 اسفند 1397
» اهداف و عملکرد بازار برق

اهداف و عملکرد بازار برق

عملكرد دفتر بازار برق شركت درسال 94


الف) پيش بيني باروبررسی صورتحسابها


 1- ارسال بار پايه پيش بيني براي يك ماه تا۴۰روز آينده در اول هرماه
 2- بازنگري و اصلاح ورويژنهاي متعدد پيش بيني هاي روزانه بااستفاده ازاطلاعات بارمصرفي روزهاي قبل و استفاده ازا طلاعات حداقل سه روز آينده هواشناسي وگزارش به معاونت بهره برداري(گزارش ماهيانه مقايسه بارواقعي وپيش بيني)
 3- پيگيري دريافت اطلاعات بار مصرفي دو روز قبل از روز جاري از دفتر اندازه گيري شركت مديريت شبكه برق ايران(درحال حاضر اين عددتا 2 روز مي باشد)
4- پيگيري مستمر از بازار برق شركت برق منطقه اي درخصوص رفع نواقص بارهاي ارسالي
 5- پيگيري به روزنمودن اطلاعات سايت ميترينگ ازشركت مديريت شبكه برق ايران
6- دريافت مستمر اطلاعات انواع خاموشي(كمبود توليد-حوادث فوق توزيع-حوادث مهم توزيع) از مركز كنترل شبكه استان و ارسال به شركت مديريت شبكه برق ايران پس از اخذ تاييديه برق منطقه اي مازندران
 7- پيگيري دريافت صورتحسابهاي قطعي ازتهران و اطمينان از اعمال اصلاحات در آنها و ارائه گزارش تفكيكي صورتحساب به امورمالي شركت وارسال اعتراضيه هاي مربوطه
8- بررسي جريمه هاي روزانه وحتي ساعتي صورتحسابهاي دريافتي فروش برق
9- شركت در دوره هاي آموزشي
10- شركت در جلسات كارگروه خريداران
 11-پيگيري نصب كنتورهاي آكتاريس جهت نصب در فيدرهاي 20 كيلوولت

12-پیگیری نصب ct و  pt پست های مراوه تپه و خان ببین از شرکت برق منطقه ای مازندران

13- محاسبه متوسط انحراف پيش بيني از واقعي

 

ب) بورس انرژی


1- حضور فعال دربورس انرژی
 2- ارائه پيشنهادات جهت ارتقاء فرهنگ اين بازار
 3- حضور در دوره هاي آموزشي درتهران
 4- پیگیری جذب کارشناس اقتصادبازار

ج) مولدهاي مقياس كوچك


1- پيگيري و بازنگري دستورالعمل توسعه مولدمقياس كوچك(بررسي دستورالعملها وانعكاس موارد ابهام به مجري مولدمقياس كوچك درتهران)

2- تشكيل جلسات درمورد مولدهای مقياس كوچك وپيگيري مصوبات مربوطه
3-ارزيابي سرمايه گذاران  

 4-شركت در همايشها و جلسات آموزشي

5- استفاده ازظرفيتهاي شركتهاي مشاور در جذب و راهنمايي سرمايه گذاران و بررسي گزارشهاي فني و مالي متقاضيان ونظارت بر اجراي كار

6- صدور موافقتنامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك و تمدید و ابطال آن ها

7- تكميل اطلاعات سايت مولدهاي مقياس كوچك

8-حضور مستمر در جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاران استان

9-ارسال گزارش مجوزهای صادره به توانیر

10-پیگیری استفاده از سایت درگاه خدمات الکترونیک از طریق سرمایه گذاران

 

د) مولدهای خودتامین

 1- ترغيب و تشويق مالكان مولدهاي ديزلي موجود به درمدارآوردن مولدهاي خود

2- مکاتبات متعدد با مدیریتهای توزیع جهت ترغیب و تشویق صنایع دارای دیزل و دریافت پاسخ مکتوب از صنایع جهت عدم همکاری

3- تماس های تلفنی مکرر دفتر بازار برق با صنایع

4- برگزاری همایش جهت صنایع با حضور مدیرعامل محترم شرکت توزیع و ریاست محترم سازمان صنعت معدن وتجارت

5- تماس های مکرر معاون بهره برداری با مدیریتهای توزیع

6- پیگیری و تاکید موضوع در جلسات بهبود بهره برداری و کاهش پیک

7-استفاده از ظرفیت مشاورجهت مذاکره،تشویق و ترغیب صاحبان مولدهای خودتامین و تشریح قراردادو دستورالعمل خرید برق

 

ه) تبادل انرژی باشرکت های همجوار

- قرائت کنتورها در محل تبادل انرژی توسط امور مربوطه ارسال فرم تبادل انرژی توسط امور شرکت عرضه کننده انرژی

- تایید فرم تبادل انرژی توسط امور شرکت دریافت کننده انرژی

- ارسال فرم تبادل تایید شده توسط امورها به شرکتهای توزیع مربوطه

-ورود اطلاعات تبادل انرژی در سایت میترینگ توسط دفتر بازار برق شرکت عرضه کننده انرژی

-تایید اطلاعات تبادل توسط دفتر بازار برق شرکت دریافت کننده انرژی و ارسال مقدار تبادل به شرکت مدیریت شبکه برق ایران

-بررسی میزان تبادل در صورتحسابهای مربوطه و تنظیم اعتراضیه درصورت مغایرت

-پیگیری میزان تبادل در صورتحسابهای قطعی

 

و) انرژی های نو (تجدید پذیر)

1-عقد تفاهم نامه با سازمان انرژی نو ایران در خصوص مولدهای زیر 100 کیلووات

2-اعلام ابهامات تفاهم نامه و قراردادها به سانا

3-فراخوان و اطلاع رسانی به مشترکین

 

 

اهداف بازاربرق در سال 95

 

هدف 1 و 2: كاهش درصد انحراف و افزایش درصد تشویق به میزان 3 درصد

 

علت و اهميت انتخاب هدف:
ضرورت كاهش هزينه ها وبدهيهاي شركت-ضرورت ارسال پيش بيني بار بهينه-جلوگيري از آمادگي اضافي ظرفيت نيروگاهها-كمك به هماهنگي توليدومصرف

وضعيت موجود:
بالابودن ميزان جريمه ها-بالابودن هزينه ها وبدهيهاي مربوط به جريمه ها درشركت

وضعيت مطلوب:

حداقل شدن جريمه ها

نقاط قوت:

 

استفاده ازظرفيت تشويقي هاي بازاربرق- تجربه سالهاي گذشته-بروز تر شدن اطلاعات سایت میترینگ-استفاده از اطلاعات سایت های هواشناسی خارجی

 

برنامه ها و پروژه هاي عملياتي:

1- ارسال بارپايه پيش بيني براي يك ماه تا۴۰روز آينده
2- بازنگري واصلاح ورويژنهاي متعدد پيش بيني هاي روزانه بااستفاده ازاطلاعات بارمصرفي روزهاي قبل واستفاده ازاطلاعات حداقل سه روز آينده هواشناسي
3- پيگيري دريافت اطلاعات بارمصرفي يك روزفبل ازروزجاري ازدفتراندازه گيري شركت مديريت شبكه برق ايران(درحال حاضر اين عدد2روز مي باشد)
4- پيگيري مستمر ازشركت برق منطقه اي درخصوص رفع نواقص بارهاي ارسالي
5- دريافت مستمر اطلاعات انواع خاموشي(كمبودتوليد-حوادث فوق توزيع-حوادث مهم توزيع) ازمركز كنترل شبكه استان وارسال به شركت مديريت شبكه برق ايران پس ازاخذتاييديه برق منطقه اي مازندران
6- پيگيري دريافت صورتحسابهاي قطعي ازتهران واطمينان از اعمال اصلاحات درآنها وارسال اعتراضيه هاي مربوطه
7- بررسي جريمه هاي روزانه وحتي ساعتي صورتحسابهاي دريافتي فروش برق
8- حضورفعال دربورس انرژی

زمان مطالعه : نيمه دوم سال 94
زمان اجرا : سال95
مسئول / مجري : دفتربازاربرق شركت

 

هدف 3 : استفاده ازظرفيت مولدهاي مقياس كوچك

 

علت و اهميت انتخاب هدف:

تامين بارمصرفي بخشي ازمشتركين ، جلوگيري از اعمال خاموشي به مشتركين ، تامين رضايت عمومي ، كاهش تلفات –آزادسازي ظرفيت خطوط وپستها

وضعيت موجود:  
بالابودن بارپيك استان واحتمال خاموشيهاي ناشي ازكمبودتوليد،فولباري خطوط وپستهاي موجود-تلفات بالا

وضعيت مطلوب:
تامين بخشي ازبارپيك-كاهش تلفات

نقاط قوت: 
استفاده از ظرفيت مولدهاي ديزلي موجود كارخانجات وصنايع استان –وجود درخواست احداث مولدهاي مقياس كوچك-پروانه هاي احداث صادره وقراردادهاي خريدتضميني برق

برنامه ها و پروژه هاي عملياتي:
1- ترغيب وتشويق مالكان مولدهاي ديزلي موجود به درمدارآوردن مولدهاي خودوخريد برق مازاد مصرف ازآنها ازطريق انعقادقراردادخريدبرق
2- همكاري وتسهيل دراحداث مولدهاي مقياس كوچك توسط بخش غيردولتي
3- استفاده ازظرفيتهاي شركتهاي مشاور درجذب سرمايه گذاروشناسايي نقاط مناسب جهت نصب مولد مقياس كوچك
4- شناسايي ساختگاههاي جديدبه كمك مشاوربرق منطقه اي
زمان مطالعه : سال 94
زمان اجرا : سال95
مسئول / مجري : دفتربازاربرق شركت

 

 

گردآورنده:آقاي مهندس ميرلطيفي(رئيس دفتر بازار برق)

تاربخ بروز رسانی: 03-08-95

برو بالا

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
chp, آبرسانی, اتفاقات, اجلاس, ایمنی, بازرسان, بازرسی, برق, برقرسانی, بندرترکمن, بیلینگ, تدبیر و امید, ترانسفورماتور, تست, تفاهم نامه, تهران, توزیع, خانگی, روستا, ساعت کار ادارات, سران, شاخص, صنعت, غیرفنی, فولباری, فیوزسوزی, مانور, مدیریت, مدیریت مصرف, مولد, نخستین, نصیری, نیرو, نیروگاه, وزیر, پراکنده, کنتور, گرامیداشت, گلستان, گنبدکاووس

نمایش تمامی تگ ها